• 1 โครงการสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจเพลงไทยกับลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัล"
 • 2 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน ร่วมงาน นมัสการ สรงน้ำ พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และรดน้ำดำหัวครูอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อาวุโส
 • 3 ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ (รอบที่2)
 • 4 ๒ เมษายน ๒๕๕๙ วันคล้ายวันพระราชสมภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • 6 Mahasarakham Wind Ensemble & Mahasarakham University Brass Ensemble Concert
 • 7 ขอเชิญชมการแสดงโขน ตอน พรหมาศ 30 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัตรราคา 39 บาท
 • 8 แบบตอบรับโครงการสัมมนาวิชาการ "ธุรกิจเพลงไทยกับลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัล"
 • 9 กำหนดการฝึกซ้อมสำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
 • 10 ประกาศด่วนที่สุด
 • 11 รายชื่อและลำดับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557-2558
 • 12 แนวปฏิบัติ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
 • 13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ
 • 14 ขอเชิญชมคอนเสิร์ตดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "PLAY in The Groove" วันที่ 16-18 ก.พ. 2559
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
Read More
30 มีนาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงโขน ตอน พรหมาศ

   

   

SFbBox by cox plate
porn