Black Ribbon
วันศุกร์ 15 ธันวาคม 2017
 • 1
 • 2 ข้อมูลการฝึกซ้อม เพื่อรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 3 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ประจำปี 2559-2560
 • 4 ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน
 • 5 ประกาศรายชื่อและตารางเข้าสอบ MSU IT Exit Exam
 • 6 ขอเชิญร่วมงาน โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี : เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ และอบรมปรับพื้นฐานด้านดนตรี
 • 7 ขอเชิญชม การแสดงผลงานการประพันธ์เพลง "จิตวิญญาณแห่งอีสาน"
 • 8 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ระบบปกติ รอบ 3
 • 9 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบรรเลงและการแสดงกลองยาวอีสาน"
 • 10 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์
 • 11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิ รอบ 2
 • 12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ รอบ2
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 10-11 ธ.ค.2560 บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ทำงานซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี๒๕๕๙-๒๕๖๐
วันที่ 10-11 ธ.ค.2560 บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ทำงานซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี๒๕๕๙-๒๕๖๐
วันที่ 10-11 ธ.ค.2560 บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ทำงานซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี๒๕๕๙-๒๕๖๐
วันที่ 10-11 ธ.ค.2560 บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ทำงานซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี๒๕๕๙-๒๕๖๐
วันที่ 6 ธ.ค. 2560 กองแผนงานประเมิณผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560
วันที่ 6 ธ.ค. 2560 กองแผนงานประเมิณผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560
วันที่ 6 ธ.ค. 2560 กองแผนงานประเมิณผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560
วันที่ 2-4 ธ.ค. 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้จัดโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่จังหวัดเลย
วันที่ 2-4 ธ.ค. 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้จัดโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่จังหวัดเลย
วันที่ 2-4 ธ.ค. 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้จัดโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่จังหวัดเลย
วันที่ 2-4 ธ.ค. 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้จัดโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่จังหวัดเลย
วันที่ 2-4 ธ.ค. 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้จัดโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่จังหวัดเลย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     

     

     

SFbBox by cox plate
porn