Black Ribbon
วันจันทร์ 26 มิถุนายน 2017
 • 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ระบบปกติ รอบ 3
 • 2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบรรเลงและการแสดงกลองยาวอีสาน"
 • 3 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์
 • 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิ รอบ 2
 • 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ รอบ2
 • 6 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 5-6 เมษายน 2560
 • 7 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ระบบปกติ รอบ2
 • 8 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมกริช การินทร์ ในโอกาศที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถด้านดนตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ระบบปกติ โดยวิธีรับตรง โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี และผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)
 • 10 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ระบบปกติ
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา

     

     

     

SFbBox by cox plate
porn