Black Ribbon
วันจันทร์ 19 มีนาคม 2018
 • 1
 • 2 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลืิอกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ระบบปกติและระบบพิเศษ รับสมัครผ่านเว็บไซต์กองบริการการศึกษาระหว่างวันที่ 8-20 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-754377 ในวันและเวลาราชการ
 • 3 ข้อมูลการฝึกซ้อม เพื่อรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 4 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ประจำปี 2559-2560
 • 5 ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน
 • 6 ประกาศรายชื่อและตารางเข้าสอบ MSU IT Exit Exam
 • 7 ขอเชิญร่วมงาน โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี : เตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ และอบรมปรับพื้นฐานด้านดนตรี
 • 8 ขอเชิญชม การแสดงผลงานการประพันธ์เพลง "จิตวิญญาณแห่งอีสาน"
 • 9 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรง ระบบปกติ รอบ 3
 • 10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบรรเลงและการแสดงกลองยาวอีสาน"
 • 11 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์
 • 12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิ รอบ 2
 • 13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ รอบ2
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00น. โครงการ OIA Roadshow กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้พบปะผู้บริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00น. โครงการ OIA Roadshow กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้พบปะผู้บริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00น. โครงการ OIA Roadshow กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้พบปะผู้บริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00น. โครงการ OIA Roadshow กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้พบปะผู้บริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 18-19 ก.พ. 61 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 19 (Senior Project in Music 19th) ภายใต้ชื่องาน “ณ สยาม คอนเสิร์ต ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี”
วันที่ 18-19 ก.พ. 61 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 19 (Senior Project in Music 19th) ภายใต้ชื่องาน “ณ สยาม คอนเสิร์ต ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี”
วันที่ 18-19 ก.พ. 61 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 19 (Senior Project in Music 19th) ภายใต้ชื่องาน “ณ สยาม คอนเสิร์ต ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี”
วันที่ 18-19 ก.พ. 61 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 19 (Senior Project in Music 19th) ภายใต้ชื่องาน “ณ สยาม คอนเสิร์ต ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยเสียงดนตรี”
วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้เเทนคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มอบเงินจัดซื้อกลองยาวอีสาน จำนวน 20 ใบ รวมจำนวนเงิน 38,300 บาท (สามหมื่นเเปดพันสามร้อยบาทถ้วน)ให้กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ได้มีผู้เมตตาเเละผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินสมทบในการจัดซื้อกลองยาวในครั้งนี้
วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้เเทนคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มอบเงินจัดซื้อกลองยาวอีสาน จำนวน 20 ใบ รวมจำนวนเงิน 38,300 บาท (สามหมื่นเเปดพันสามร้อยบาทถ้วน)ให้กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ได้มีผู้เมตตาเเละผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินสมทบในการจัดซื้อกลองยาวในครั้งนี้
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ประชุมคณะกรรมประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ประชุมคณะกรรมประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ประชุมคณะกรรมประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ประชุมคณะกรรมประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ประชุมคณะกรรมประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปี4ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับเหรียญเงินในการประกวด Setเยาวชนดนตรีแห่งชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ระดับอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปี4ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับเหรียญเงินในการประกวด Setเยาวชนดนตรีแห่งชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ระดับอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปี4ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับเหรียญเงินในการประกวด Setเยาวชนดนตรีแห่งชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ระดับอุดมศึกษา
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 วันซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     

     

     

SFbBox by cox plate
porn